Event: Poseidonios son of Timonothos from Chalkis (Euboia)

Event ID 5861
Person Poseidonios son of Timonothos from Chalkis in Euboia
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline combat sports: pankration
Age Category ageneioi
Date -85 - -80
Achievement V