Prosopography:

Prosopography ID: 10493
Prosopography:
Person: ([pentathlete]) from Argos ( Argeia )