Prosopography:

Prosopography ID: 10499
Prosopography:
Person: Alypos son of Herakleitos from Apamea (Syria)