Prosopography:

Prosopography ID: 10504
Prosopography:
Person: Poseidonios son of Timonothos from Chalkis (Euboia)