Prosopography:

Prosopography ID: 10515
Prosopography:
Person: Aristokleidas son of Sokrates from Sparta (Lakonia)