Prosopography:

Prosopography ID: 10522
Prosopography:
Person: Nikias son of Nikias from Patras (Achaia)