Prosopography: Kramolisch (1978), no. F5

Prosopography ID: 9220
Prosopography: Kramolisch (1978), no. F5
Person: Mimnomachos son of Polyxenos from Krannon? (Thessaly)