Prosopography: Stephanis (1988), no. 215 LGPN V3b-7393

Prosopography ID: 9224
Prosopography: Stephanis (1988), no. 215 LGPN V3b-7393
Person: Antiochos son of Herakl[--- from Larisa? (Thessaly)