Prosopography: LGPN V3b-8545

Prosopography ID: 9245
Prosopography: LGPN V3b-8545
Person: Asskapadas son of Theosamos from Angeia? (Thessaly)