Discipline: choregia

Discipline ID: 1998
Discipline Name: choregia
Sports Category: choral
Sports Super Category: artistic
List of athletes:
Amphikrates son of Timokritos
[---]ton son of Saon
Antigonos son of Dionysophanes
Kaphisodoros son of Kaphisias
Aristonikos son of Hermaios
Kallias son of Lamprias
Nikarchos son of Hippokleis
Anticharidas son of Athanadoros
Menestrotos son of Aristoklidas
Epikrateis/Epikratidas? son of Mikkion
Thiomnastos son of Lykinos
Xenon son of [---]nikos
Themistion son of Polykrateis
Lysias son of Dionysios
Eurylochos son of Dionysios
[---]lidas son of Archias
Anticharidas son of Krinippos
Eukleis son of Dionysiodoros
Amphiktion son of Dropoulos
Mnasikrateis son of Thiodoros
Daikratidas son of Apollonidas
Aristonikos son of Kliondas
Euagoras son of Nikon
Kaphisios son of Damenetos
Apollodoros son of Pouthias
Myrichos son of Kalliondas
Lapoustion son of Diodoros
Hyaronymos son of Diogiton
Myrichos son of Polykrateis
Kaphisodoros son of Aglaophaidas
Aleuas son of Nikon
Ithydamos son of Euankritos
Telesippos son of Aristion
[---]eiros son of Archilaidas
Eucharidas son of Damatrichos
Dionysios son of Damatrichos
Pedakleis son of Kaphisiadas
Anaxibios son of Dexandros from Oropos (Attica)
[---]s son of Ploutarchos from Oropos (Attica)
Demophon son of Thrymondes from Oropos (Attica)
Antigonos son of Dionysophanes from Oropos (Attica)
Antipatros son of Archilochos from Oropos (Attica)
[---ton] son of Saon from Oropos (Attica)
Amphikrates son of Timokritos from Oropos (Attica)
Euthoinos from Oropos (Attica)
Hermo[---] from Oropos (Attica)