Discipline: diaulos

Discipline ID: 43
Discipline Name: diaulos
Sports Category: running
Sports Super Category: athletic
List of athletes:
[--]enos son of Menodoros from
[athlete] from
Gaius Heius Magnus from Corinth (Corinthia)
Aemilia Rekteina
Eraton son of Eucharides from Opous (Locris)
Kriton son of Simias from Thespiai (Boiotia)
([diaulodromos]) son of from Priene (Ionia)
Emmenidas son of Bebaios from Kentoripa (Sicily)
Aretippos son of Lysippos from Sparta (Lakonia)
Anaxion son of Anaxion from Argos (Argeia)
[runner] son of Demetrios from Larissa (Thessaly)
[runner] son of [---]os from Magnesia on the Maeander (Caria)
[---]os son of Sem[---]
Parmeniskos son of Alexippos
Aristomachos son of Hermios
Neomenes son of Ariston
---os son of Euboulos
Kallon son of Xenophilos from Opous (Locris)
Irakleidas son of Demetrios
Sosias son of Onasiph[---] from Messene (Achaia)
Pagkratos son of Pagkratos from Messene (Achaia)
[runner] from Tralleis (Caria)
Damasilaos son of [---]nos from Kydonia (Crete)
Mikinas son of Herakleitos from Korkyra (Korfu)
Aristeas son of Dion from Tanagra (Boiotia)
Aurelius Stratoneikos from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
Eukleides
Eubylos
Krokinas from Larissa (Thessaly)
Parmenides from Poseidonia (Italy?)
[--]ges from Epidauros (Epidauria)
Astylos/Astyalos from Kroton (Italy)
Phanas from Pellana (Achaia)
Anochos/Anochas son of Adamatas from Tarentum (Italy)
Kylon from Athens (Attica)
Chionis from Sparta (Lakonia)
Pantakles from Athens (Attica)
Hypenos from Pisa (Elis)
([runner]) from Perge (Pamphylia)
Sokrates son of Sokrates from Epidauros (Epidauria)
Archedamos son of Archias from Argos (Argeia)
Deinon son of Deinias from ? (Arkadia)
[.]eon son of He[--]nos from Alope (Thessaly)
Paraballon son of Lastratidas from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Hekatomnos from Miletos? (Ionia)
Apollodoros son of Echmonios from Orchomenos (Boiotia)
Panthalis? (Livia? Pantolaios?) daughter of Agis? from Sparta (Lakonia)
T Flavius Zosimos son of Titus Flavius Zosimos from Neapolis? (Italy)
Titus Flavius Euanthes son of Titus from Neapolis? (Italy)
Parmeniskos son of Philiskos from Korkyra (Korfu)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Hippokleas son of Phrikios from Pelinna (Thessaly)
Thessalos son of Ptoiodoros from Corinth (Corinthia)
Marcus Popillius Sotys from Perge (Pamphylia)
Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)
Anthemion from Stratonikeia (Caria)
Gorgas from Elis (Elis)
Charinos from Elis (Elis)
([athlete])
([runner])
Polites from Keramos (Caria)
Besas from Lykopolis (Egypt)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Alkandridas son of Publius Aelius Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Dandis / Datis / Dantios / Dantis from Argos (Argeia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
([runner]) from Corinth (Corinthia)
Aristides from Elis (Elis)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
[...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)
[...]onion son of [...]onion from Epidauros (Epidauria)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodos (Rhodos)
([runner]) from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Abas from Adada (Pisidia)
([athlete]) from ? (Achaia)
Aurelius Eudaimon son of Ischyras from Memphis? (Egypt)
Apollonios from Alexandria (Egypt)
[Ar]istomachos
Diogenes son of Diogenes from Samos? (Samos)
Drakontomenes son of Hierokles from Halicarnassus (Caria)
Onasiteles son of Onasistratos from Cedrea? (Caria)