Event: Kleon son of Kraton from Thebes (Boiotia)

Event ID 10164
Person Kleon son of Kraton from Thebes in Boiotia
Festival Soteria in Akraiphia (Boiotia)
Discipline theatre: hypokrisis (tragoidos)
Date -90 - -60
Achievement V
Comment: Son of Kraton, son of Kleon, victor in rhapsoidia in Orchomenos (Manieri (2009), Orc. 23).