Event: M(arcus) Auphidius Artemidoros from Corinth (Corinthia)

Event ID 10654
Person M(arcus) Auphidius Artemidoros son of ___ from Corinth in Corinthia
Festival Megala Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
Discipline theatre: hypokrisis (tragoidos)
Date 212 - 250
Achievement V
Comment: Father's name not mentioned.