Festival: Agrionia in Orchomenos (Boiotia)

Festival ID: 1132
Festival Name: Agrionia
Festival Place: Orchomenos (Boiotia)
List of Participants:
Telemachos
Kaphisodoros son of Kaphisias
Aristonikos son of Hermaios
Zobios
Philostrotos
Kallias son of Lamprias
Nikarchos son of Hippokleis
[aoidos?]
([auletes?])
Antikratinos son of Po[---]
([choregos?]) son of [---]os
Archestratos
Sopolis
Anticharidas son of Athanadoros
Menestrotos son of Aristoklidas
Alkimos
Dionysios
Epikrateis/Epikratidas? son of Mikkion
Thiomnastos son of Lykinos
Archestratos
Dionysios
Xenon son of [---]nikos
Themistion son of Polykrateis
Charinos
Hermaiondas
Lysias son of Dionysios
Eurylochos son of Dionysios
Charinos
Hermaiondas
[---]lidas son of Archias
Anticharidas son of Krinippos
Charinos
([auletes])
Eukleis son of Dionysiodoros
Amphiktion son of Dropoulos
Aglaos
Hermaiondas
Mnasikrateis son of Thiodoros
Daikratidas son of Apollonidas
([aoidos?])
([auletes])
([choregos?]) son of Archedamos
([choregos?])
Homoloichos
Heraklidas
Aristonikos son of Kliondas
Euagoras son of Nikon
Aristarchos
Boiskos
Kaphisios son of Damenetos
Apollodoros son of Pouthias
Alkistheneis
Andron
Myrichos son of Kalliondas
Lapoustion son of Diodoros
Alkistheneis
Kleinias
Hyaronymos son of Diogiton
Myrichos son of Polykrateis
Kraton
Kleinias
Kaphisodoros son of Aglaophaidas
Aleuas son of Nikon
([choregos?])
([choregos?])
Nikopolis
Ithydamos son of Euankritos
Telesippos son of Aristion
[---]masias
[---]eiros son of Archilaidas
Eucharidas son of Damatrichos
Dionysios son of Damatrichos
Pedakleis son of Kaphisiadas
Apollodoros son of Nikon