Festival: Erotideia kai Kais[a]reia/Mouseia kai Se[ba]steia Iulia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1415
Festival Name: Erotideia kai Kais[a]reia/Mouseia kai Se[ba]steia Iulia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)