Festival: Smintheia in Alexandria (Troas)

Festival ID: 1561
Festival Name: Smintheia
Festival Place: Alexandria (Troas)
List of Participants:
Sosias son of Onasiph[---] from Messene (Achaia)
Pergamos son of Pergamos