Festival: Pythian in Delphi (Phokis)

Festival ID: 1584
Festival Name: Pythian
Festival Place: Delphi (Phokis)
List of Participants:
Samon son of Peukios from Pronos (Thessaly)
Politas son of Pyrros from Herakleia Trachinia (Thessaly)
Dikaios son of Eunostos from Lamia (Thessaly)
Sosichares son of Eunostos from Lamia (Thessaly)
Therson son of Gorgias from Asboteia (Thessaly)
Timokritos from Argithea (Thessaly)
Alatheas son of Apollonidas from Narthakion (Thessaly)
Kydas son of Euethionos from Metropolis (Thessaly)
Hippaitas from Phaloria (Thessaly)
Perdikkas from Mondaia (Thessaly)
Philokrates son of G--- from Larisa (Thessaly)
Myrtilos son of Ptolemaios from Antron (Thessaly)
Aristogeneos son of Hellanion from Gyrton (Thessaly)
Ortholas son of Alkaios from Gyrton (Thessaly)
Mynnion son of Sokrates from ? (Thessaly)
Archelaos son of Sokrates from ? (Thessaly)
Dynatos son of Ka--- from Metropolis (Thessaly)
Pyrrias son of Propelaos from Peuma (Thessaly)
Koutas son of Samos from Peuma (Thessaly)
Samos son of Philonikos from Peuma (Thessaly)
Apollonidas from Narthakion (Thessaly)
Sibys from Ortha (Thessaly)
Timotheos son of Euphranoros from Herakleia Trachinia (Thessaly)
Phidias son of Agroleonos from Sosthenis (Thessaly)
Polyxenos son of Philonos from Lamia (Thessaly)
Ptolemaios son of Euphronios from Mylai (Thessaly)
Neoptolemos from Argithea (Thessaly)
Philinos son of Menekrateos from Echinos (Thessaly)
Epikrates son of Nikanoros from Aphetai (Thessaly)
Menon son of Xenarchos from Spercheia (Thessaly)
Nikeas son of Phaineas from Sosthenis (Thessaly)
Eurymachos son of Aristonos from Hypata (Thessaly)
Aristokrates son of Aristarchos from Demetrias (Thessaly)
Antigonos son of Poseidonios from Herakleion (Thessaly)
Glaukias son of Poseidonios from Herakleion (Thessaly)
Dokimos son of Theodotos from Homolion (Thessaly)
Eurydamas son of Eupolemos from Skiathos (Thessaly)
Parmenion son of Philotas from Gonnoi (Thessaly)
Archias son of Archippos from --- (Thessaly)
Apollodoros son of Asklepiades from Phalanna (Thessaly)
([theorodokos]) son of Orthodamos from ? (Thessaly)
([participant]) son of Archippos from ? (Thessaly)
Euschemonos from ? (Thessaly)
Alexandros son of Agelochos from ? (Thessaly)
Philolaos from ---ai (Thessaly)
Timaretos son of Hegesios from ---ai (Thessaly)
Aleuas son of Epikleidos from ---ai (Thessaly)
Eurydamas son of Krinonos from Teithai (Thessaly)
Epikratidas son of Patrokles from Eletiai (Thessaly)
Leontomenes from Phaloria (Thessaly)
Asklepiades son of Amphilochos from Phaloria (Thessaly)
Theodoros son of Amynandros from Athamania (Thessaly)
Antigonos son of Antiochos from Gomphoi (Thessaly)
Theodoros son of Petraios from Gomphoi (Thessaly)
Agemonos son of Kleito from Opous (Thessaly)
Antandros son of Kleito from Opous (Thessaly)
Kratippos son of Archippos from Metropolis (Thessaly)
Stratippos son of Archippos from Metropolis (Thessaly)
Kleippos son of Agathokles from Methylion (Thessaly)
Epigonos son of Epainetos from Kelaithoi (Thessaly)
Kleoptolemos son of Oiolykos from Orthe (Thessaly)
Kineas son of Krateuas from Kierion (Thessaly)
Aphareos son of Megalokleos from Phakion (Thessaly)
Marsyas son of Phalannadas from Krannon (Thessaly)
Simias son of Aristomachos from Skotoussa (Thessaly)
Lykos son of Diopos from Skotoussa (Thessaly)
Theromachos son of Leontos from Skotoussa (Thessaly)
Eurypylos son of Archippidos from Pharsalos (Thessaly)
Menandros son of Apollonios from ? (Thessaly)
Asskapadas son of Theosamos from Angeia? (Thessaly)
([theorodokos]) son of Damonidas from T--- (Thessaly)
Perdikkas son of Dionysios from Pherai? (Thessaly)