Festival: Dia kai Aianteia kai Rhomaia in Opous (Locris? )

Festival ID: 1601
Festival Name: Dia kai Aianteia kai Rhomaia
Festival Place: Opous (Locris? )
List of Participants:
Sokrates son of Sokrates from Epidauros (Epidauria)