Festival: Kommodeia in Tarsos (Cilicia)

Festival ID: 1749
Festival Name: Kommodeia
Festival Status:
isolympia
Festival Place: Tarsos (Cilicia)
List of Participants:
Aurelius Septimius Eirenaios son of Eutychos from Laodikeia (Syria)