Festival: Eleusinia ta kai Kaisarea in Kos (Kos)

Festival ID: 237
Festival Name: Eleusinia ta kai Kaisarea
Festival Place: Kos (Kos)
List of Participants:
[...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)