Festival: ___ in Nikopolis (Epeiros)

Festival ID: 2383
Festival Name:
Festival Place: Nikopolis (Epeiros)
List of Participants:
Titus Flavius Archibios from Alexandria (Egypt)