Festival: Traianeia Diphileia in Pergamon (Mysia)

Festival ID: 3402
Festival Name: Traianeia Diphileia
Festival Place: Pergamon (Mysia)
List of Participants:
Photion son of Karpion from Laodikeia?