Festival: Pythia in Chalkedon (Bithynia)

Festival ID: 3420
Festival Name: Pythia
Festival Place: Chalkedon (Bithynia)
List of Participants:
[athlete] from
Aurelius Metrodoros from Kyzikos (Mysia)