Festival: Herakleia in Pergamon (Mysia)

Festival ID: 388
Festival Name: Herakleia
Festival Place: Pergamon (Mysia)
List of Participants:
Sosias son of Onasiph[---] from Messene (Achaia)
Nikomachos son of Babon from Miletos (Ionia)