Festival: Koina Bithynias in Nikaia (Bithynia)

Festival ID: 4715
Festival Name: Koina Bithynias
Festival Place: Nikaia (Bithynia)
List of Participants:
Titus Flavius Philagros from Laodikeia (Phrygia)