Festival: Komodeia Olympia in Smyrna (Ionia)

Festival ID: 487
Festival Name: Komodeia Olympia
Festival Place: Smyrna (Ionia)
List of Participants:
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)