Festival: Koinon Magneton in Demetrias (Thessaly)

Festival ID: 496
Festival Name: Koinon Magneton
Festival Place: Demetrias (Thessaly)
List of Participants:
Nikophanes son of Pharadas from Thespiai (Boiotia)