Festival: Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon in Antinooupolis (Egypt)

Festival ID: 81
Festival Name: Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon
Festival Place: Antinooupolis (Egypt)
List of Participants:
Aurelius Stephanos son of Achilleus from Oxyrhynchos (Egypt)