Festival: Kaisareia in Limyra (Lycia)

Festival ID: 89
Festival Name: Kaisareia
Festival Place: Limyra (Lycia)
List of Participants:
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
Comment: Iscr. Cos EV 218 add 'ta timena Gaioi Kaisari'. Moretti (1953), no. 60 states that these are the Kaisareia in Limyra.