Person: Epinikos son of Alexandros from Athens (Attica)

Person ID: 5461
Name: Epinikos
Father's Name: Alexandros
Place of Origin: Athens (Attica)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
literature/oratory: epinikia
theatre: hypokrisis (tragoidos)
List of References:
I.Oropos 523
IG VII 416
Leonardos, Arch. Eph. (1925-26), pp. 32-34, n. 148
Manieri (2009), Oro. 16, pp. 243-245
Mette (1977), IIC, 4a
Pittakis, Arch. Eph. 33 (1853), n. 1377
Preller (1852), p. 150
RangabE, Ant. Hell. n. 965
Reisch (1885), p. 125, n. IX