Person: Apollodoros son of Apolodoros from Kyzikos (Mysia)

Person ID: 9481
Name: Apollodoros
Father's Name: Apolodoros
Place of Origin: Kyzikos (Mysia)
List of Festivals:
Erotideia kai Rhomaia? in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Rhomaia? in Thespiai (Boiotia) on ( -86 to -50 )
List of Disciplines:
combat sports: pankration
List of References:
I.Thesp 187 = IG VII 1765 = Feyel, Contributions (1942) 57,6 = SEG 36.469
List of Prosopographies:
Mannheim ID 97