Place: Laodikeia (Phrygia)

Place ID: 15895
Place Name: Laodikeia
Region Name: Phrygia
List of "Native Sons":
Titus Flavius Philagros
List of Festivals:
___
Deia Kommodeia