Place: Klazomenai (Ionia)

Place ID: 424
Place Name: Klazomenai
Region Name: Ionia
List of "Native Sons":
Herodotos
Pythodoros son of Pythodoros
Lucius Soulpikios Chanthippos
Links:
Pleiades
Trismegistos