Prosopography: Moretti (1957), no. 803

Prosopography ID: 1031
Prosopography: Moretti (1957), no. 803
Person: Straton from Alexandria (Egypt)