Prosopography: Moretti (1957), no. 855

Prosopography ID: 1064
Prosopography: Moretti (1957), no. 855
Person: Didymos (Klideos) from Alexandria (Egypt)