Prosopography: Moretti (1957), no. 941

Prosopography ID: 1232
Prosopography: Moretti (1957), no. 941
Person: Dionysios from Alexandria (Egypt)