Prosopography: Weir (2004), p. 125

Prosopography ID: 1299
Prosopography: Weir (2004), p. 125
Person: [M]ne[si]nos Antigenides from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)