Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 234

Prosopography ID: 161
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 234
Person: Aurelius Leukadios from Hermopolis Magna (Egypt)