Prosopography: Farrington (2012), no. 1.114

Prosopography ID: 267
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.114
Person: Antiochos son of Antiochos from Kaisareia (Tralleis) (Caria)