Prosopography: Farrington (2012), no. 1.143

Prosopography ID: 273
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.143
Person: Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)