Prosopography: Farrington (2012), no. 1.105

Prosopography ID: 281
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.105
Person: Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)