Prosopography: Gouw (2009), no. 4

Prosopography ID: 335
Prosopography: Gouw (2009), no. 4
Person: ([runner]) from Kaisareia Tralleis (Caria)