Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 225

Prosopography ID: 363
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 225
Person: Asklepiades son of Timotheos from Hermopolis Magna (Egypt)