Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 238

Prosopography ID: 365
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 238
Person: Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)