Prosopography: Moretti (1953), no. 61

Prosopography ID: 449
Prosopography: Moretti (1953), no. 61
Person: [...]atos ([runner, pentathlete]) son of Pythodoros from Kos (Kos)