Prosopography: Moretti (1957), no. 900

Prosopography ID: 475
Prosopography: Moretti (1957), no. 900
Person: Alexandros from Alexandria (Egypt)