Prosopography: Gouw (2009), no. 19

Prosopography ID: 479
Prosopography: Gouw (2009), no. 19
Person: Alexandros son of Menandros from Ephesos (Ionia)