Prosopography: Farrington (2012), no. 1.167

Prosopography ID: 523
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.167
Person: [Nik]asion son of Epigonos from Sparta? (Lakonia)