Prosopography: Farrington (2012), no. 1.183

Prosopography ID: 546
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.183
Person: Diogenes Hiero[...] from Kaisareia Tralleis (Caria)