Prosopography: Farrington (2012), no. 1.198

Prosopography ID: 568
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.198
Person: Thaumastos son of Epiktetos from Tenea (Corinthia)